www.chadecja.org.pl
www.chrzescijanskademokracja.org.pl

Strona poświęcona chrześcijańskiej demokracji, zapraszamy do dyskusji.

Komunikat


PARTIE CHRZEŚCIJAŃSKO-DEMOKRATYCZNE

"Jak wszystkie polityczne partie, tak samo chrześcijańsko-demokratyczne związane są z określonymi światopoglądowo-ideologicznymi zasadami życia politycznego. W praktyce są one więc zobowiązane do przyjęcia i realizacji chrześcijańskich idei, które uzasadniają ich cele i dążenia. Pojęcie demokracji chrześcijańskiej wywodzi się z krajów romańskich, zwłaszcza z Francji (Democratie Chretienne). Ideologicznie czy praktyczno-politycznie chrześcijańsko-demokratyczne partie często są traktowane jak partie wyznaniowe lub nawet religijne; w rzeczywistości nie są ani takie, ani takie. Są to raczej partie niezależne, w tym także od Kościołów, czasem działające wbrew zasadom etyczno-społecznym (np. podejmowanie ustaw o przerywaniu ciąży) i zmierzające do wywierania wpływu na całe społeczeństwo.

W partiach chrześcijańsko-demokratycznych występują duże różnice pomiędzy historią a teraźniejszością. W wieku XIX były to raczej ruchy społeczno-polityczne oparte na chrześcijańskich zasadach i na encyklikach Leona XIlI. Tak np. w kręgu języka angielskiego "Christian Democracy" rozumiano "właściwie nie politycznie, lecz jako społeczny i religijny ruch" (H. Mayer). Dostarczała ona wówczas ogólnej orientacji dla polityki opartej na chrześcijańskich wartościach. W Europie powstawały chrześcijańsko-demokratyczne i chrześcijańsko-społeczne partie, ale bez wyraźnego rozgraniczenia między ruchami a partiami, m.in. w Niemczech i Austrii oraz we Francji i we Włoszech. Dochodziło też do chrześcijańsko-społecznych unii np. w Niemczech i we Włoszech, które swoje programy orientowały w kierunku chrześcijańsko-demokratycznym lub chrześcijańsko-społecznym. Miało to miejsce zwłaszcza po I wojnie światowej i trwa do dzisiaj z tym, że u podstaw ich znajduje się szeroko pojęty chrześcijański humanizm. Nie tylko w krajach europejskich, ale także Ameryki Łacińskiej toczy się dyskusja na temat celów i duchowych podstaw chrześcijańskiej demokracji. Zmierza ona do otwarcia się tych partii na zjednoczenie z innymi, zwłaszcza konserwatywnymi partiami.

W Polsce Chrześcijańska Demokracja wykrystalizowała się w 1937 r., kiedy to powstało Stronnictwo Pracy, skupiające kilka innych partii. Oparło się ono z jednej .strony o zasady demokracji, a z drugiej o zasady katolickiej nauki społecznej. Po II wojnie światowej jego działalność w Polsce została zlikwidowana. Obecnie podjęte zostały inicjatywy w kierunku odbudowania go z wizją nowej Polski, "wolnej, chrześcijańskiej, demokratycznej i sprawiedliwej". "

Cytat ze słownika Katolickiej Nauki Społecznej

stat4u
Webmaster - Wojciech Piądłowski
E-mail